Első számú aranyszív egészségügyi ellátás, Oktatási Hivatal


Az alapító halála esetére, vagy arra az esetre, ha egészségi állapotának megromlása, vagy más ok miatt alapítói jogait véglegesen nem tudná gyakorolni, az őt megillető jogai gyakorlására az alábbi személyt jelöli meg a Ptk. Az alapító által az alapítói jogok átadása folytán kijelölt személyre az alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadóak. Az Alapítvány székhelye: Nyíregyháza, Ószőlő u. Az EU. A családok, egyének személyes és szociális beilleszkedésének segítése, a perifériára kerülés megelőzése, a szociális, egészségügyi és kulturális hátrányok csökkentése, különös tekintettel a gyermekjóléti- és családsegítő szolgálatra.

Az Arany-SZÍV Egészségközpont szolgáltatásai

Cél továbbá az oktatás módszertani és didaktikai első számú aranyszív egészségügyi ellátás erősítése, kiterjesztve a határon túl élő magyar kisebbségekre is, ezen kívül külföldi oktatási intézményekkel történő együttműködés, magas vérnyomás nootropics pedagógiai programok kidolgozása és együttes megvalósítása, továbbá egymás oktatási rendszerének megismerése, tapasztalatcsere.

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alábbi kiemelkedően közhasznú tevékenységeket folytatja. Az egészségügyről szóló első számú aranyszív egészségügyi ellátás CLIV törvény Az Alapítvány e közfeladathoz kapcsolódóan végzi az egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenységét. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. A törvény Az Alapítvány e közfeladatokhoz kapcsolódóan látja el szociális tevékenységét, valamint családsegítő és időskorúak gondozására irányuló feladatát.

Az egészségfejlesztés a lakosság egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítésére, az egészséges magatartásra, az egészséget veszélyeztető ártalmak és megbetegedések megelőzésére irányuló tevékenység. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13 1 bekezdés 4 pontjai alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokhoz tartozik különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.

Magyarország Alaptörvényének XVI. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja.

A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg.

A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az Alapítvány feladatai: 4. Az Alapítvány vagyona: 7. Az Alapítvány induló vagyona: Ft, azaz háromszáz-ezer forint, melyet az Alapító bocsátott rendelkezésre Az Alapítvány a működés biztonsága és folyamatossága érdekében törzsvagyont képez, amely vagyon az Alapítvány működéséhez közvetlenül nem használható fel.

A törzsvagyont az Alapítvány induló vagyonából elkülönített Ft képezi.

első számú aranyszív egészségügyi ellátás

A törzsvagyon értéke a kezelő szervezet döntése alapján növelhető, továbbá az Alapítványhoz történő csatlakozás esetén növekszik, ha a csatlakozó adomány juttatására ezzel a feltétellel kerül sor. Az Alapítvány vagyonának felhasználása: Az Alapítvány céljára felhasználható - a törzsvagyon hozadéka, amely a törzsvagyon tartós lekötésének az eredménye - a törzsvagyonhoz nem tartozó vagyon, illetőleg annak hozadéka - a csatlakozók adományainak felhasználható része - a vállalkozási tevékenység hozadéka Az Alapítvány a törzsvagyont számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kezeli.

Az Alapítvány vagyona a törzsvagyon kivételével- teljes egészében felhasználható az Alapítványi célok elérésére. Az Alapítvány ügyvezető szerve: 9. Az Alapító az Alapítvány kezelésére 3 kurátorból álló ügyvezető szervet a továbbiakban: Kuratóriumot hoz létre.

Hírek | Egészségügyi intézmény szervezetei | Adó 1% felajánlás Adó 1% felajánlás

Alapító az arra alkalmas személyt első számú aranyszív egészségügyi ellátás időre felkéri a kurátori tisztség betöltésére. A jelölt a felkérés elfogadásával válik a Kuratórium tagjává. Az Alapító fenntartja magának a kuratóriumi elnök kijelölésének jogát és ezt a jogot nem ruházza át más alapítványi tisztséget betöltő személyre és más alapítványi szervre.

A Kuratórium tagjai megbízatásuknak tiszteletdíj ellenében tesznek eleget, felmerülő költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik: - lemondással, 6 6.

A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.

Népszerű képek

A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a Kuratórium tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A Kuratórium tagjára vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A Kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Ez a tartalom több mint öt éve került fel a honlapra, emiatt előfordulhat, hogy már nem időszerű.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Kuratórium tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve, mely testületként működik.

A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze, írásbeli meghívóval, az ülés helyének, időpontjának és napirendjének megjelölésével, az ülés előtt legalább 15 nappal. A közlés történhet levélben, telefonon, faxon, személyazonosításra alkalmas ben vagy SMS formájában.

A meghívóban meg kell határozni az ülés időpontját, helyét és napirendi pontjait. A Kuratórium ülésének helye az Alapítvány székhelye, azonban a meghívóban az ülés helyeként eltérő helyszín is megjelölhető. A Kuratórium üléseit össze kell hívni, amennyiben bármely két tagja írásban indítványozza a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem kézbesítéséről számított 8 napon belül az ülés összehívásáról intézkedni. Amennyiben a Kuratórium elnöke e kötelezettségének nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

A Kuratórium szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van ha az ülésén minden tag megjelenik. Döntéseit a jelenlévő kuratóriumi tagok nyílt szavazatával, egyszerű szótöbbséggel hozza.

3321 00 Általános egészségügyi asszisztens

Az ülésen hozott döntéseknél minden kurátornak egy szavazata van. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, - akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Alapítvány terhére másfajta előnyben részesít; - akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; - aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; - akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Alapítványnak nem tagja; - aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy - aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A levezető elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Kuratórium üléséről jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, továbbá az üléseken hozott döntések tartalmát és hatályát, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban első számú aranyszív egészségügyi ellátás nem vevőket.

A Kuratórium döntéseit a levezető elnök kihirdetés útján közli a jelenlévőkkel. A Kuratórium határozatait a döntést követő 15 napon belül írásban közli azokkal, akikre a döntés rendelkezést tartalmaz, és az érintett a döntésnél nincs jelen, vagy akiket a döntésről a Kuratórium tájékoztatni köteles. A Kuratórium döntéseit, amennyiben az szélesebb közösséget érint, irodahelyiségében elhelyezett hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza.

A kuratóriumi ülések jegyzőkönyveibe bárki betekinthet, illetőleg arról saját költségén másolatot készíthet.

első számú aranyszív egészségügyi ellátás

A Kuratórium üléseiről az Alapítót értesíteni kell, aki kérheti az ülések jegyzőkönyvének másolatát távolmaradása esetén is Kuratóriumi határozat kuratóriumi ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján is meghozható. Ilyen esetben a Kuratórium elnöke a határozathozatalt - ha a szavazásra bocsátott kérdés a kurátorok előtt nem ismert, rövid indoklással ellátva írásban kezdeményezi, a határozat tervezetének a kurátorok részére postai vagy személyazonosításra alkalmas elektronikus úton történő levél megküldésével.

A kurátorok számára megküldött javaslat tartalmazza azt a felhívást, hogy a Kuratórium tagjai az értesítés kézhezvételétől számított nyolcnapos határidő alatt kötelesek szavazatukat megküldeni a Kuratórium elnöke részére. A határozati javaslat szövegét a tagok nem módosíthatják, és nem egészíthetik ki.

Kérjük, segítsen Ön is, hogy minél több rászoruló, beteg gyermeket, nélkülöző család problémáját, bajban lévő ember megmentését meg tudjuk valósítani! Mit kell tennie? A rendelkezés az SZJA 1 százalékáról nem kerül Önnek pénzébe, csak egy-két percet kell rászánnia az adóbevallás elkészítésekor.

A javított vagy kiegészített szöveggel visszaküldött javaslat érvénytelen. A kuratóriumi ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a kurátorok legalább annyi szavazatot megküldtek a Kuratórium elnöke részére, amennyi szavazati jogot képviselő kurátor jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne kuratóriumi ülés tartása esetén.

Abban az esetben, ha valamelyik kurátor az ülés megtartását kívánja, a kuratóriumi ülést a Kuratórium elnökének össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi kurátor szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül a Kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül írásos formában megküldi a kurátorok részére.

első számú aranyszív egészségügyi ellátás

A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, illetve ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja Összeférhetetlenségi szabályok: A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a továbbiakban együtt: hozzátartozó a határozat alapján a.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - a amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, a hipertónia azonnal eltűnik az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű első számú aranyszív egészségügyi ellátás tárt fel, c amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az Alapítvány éves költségéről szóló beszámoló tervezetét, fő adatait a meghívóhoz mellékelni kell. A Kuratórium az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Beszámolónak tartalmaznia kell: a mérleget; az eredménykimutatást; a kiegészítő mellékletet; a közhasznúsági mellékletet; Az Alapítványnak, mint kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetnek, a kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket.

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, e tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségviselők felsorolását.

Az elfogadott Beszámolót és közhasznúsági mellékletet az Alapítvány köteles a tárgyévi mérlegfordulónapot követő 5.

első számú aranyszív egészségügyi ellátás

Az Alapítvány éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg első számú aranyszív egészségügyi ellátás saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Alapítvány irodahelyiségében elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszti.

Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre, illetve az elfogadott adományokból, az állami normatívából származó bevételek utalványozására a mindenkori Kuratórium elnöke jogosult. Az Alapítvány bevételeit és költségeit kiadásait elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.

Az Alapítvány a c és d pont szerinti költségeit, ráfordításait kiadásait alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének bevételének arányában kell évente megosztani.

Az Alapítvány a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe.

PDF letöltése: pdf

Az Alapítvány működése során az induló tőke törzsvagyon kezelésére az Alapszabály rendelkezései az irányadóak. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. Az Alapítvány javára adománygyűjtő tevékenység folytatható.