A szívbetegség egészségügyi hitmodellje. Tartalomjegyzék


Kialakulásában és a betegség prognózisá- ban is kiemelkedő szerepet játszanak a mentális és az életmódbeli tényezők. Az egészségkontrollhit tekintetében e betegek körében a más sze- mélyek befolyásában való hit volt a legerősebb.

A kevésbé szorongó és kevesebb depressziós tünetet mutató betegek gyakrabban figyeltek oda az egészséges táplálkozásra és a testmozgásra.

Az erősebb belső kontrollhittel rendelkezők nagyobb eséllyel végeztek testmozgást, a társas külső kontroll skálán magas értéket mutatók pedig nagyobb valószí- nűséggel keresték fel orvosukat, ha betegségre gyanakodtak. Következtetések: A kardiológiai rehabilitáció során fontos a szívbetegséggel kapcsolatos mentális tényezők átfogó vizsgálata és szükség esetén adekvát pszichológiai interven­ ciók alkalmazása.

Kulcsszavak: szorongás, depresszió, egészségkontrollhit, egészség-magatartás, ischaemiás szívbetegség Anxiety, depression, health-related control beliefs, and their association with health behaviour in patients with ischemic heart disease Introduction: Psychological and lifestyle factors affect the development and outcome of heart disease considerably.

  1. CBD és szívbetegségek | Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület
  2. Q10 a szív egészségéért

Aim: The aims of the authors were to examine health control, level of anxiety and depression and to analyse their relationship with health behaviour in patients with ischemic heart disease.

Method: The present cross-sectional study involved patients who took part in residential cardiac rehabilitation Results: Social-ex- ternal control belief was the strongest among respondents. Further, anxiety and depression were a szívbetegség egészségügyi hitmodellje associ- ated with healthy diet and the frequency of exercise. Patients with stronger social-external control beliefs were more likely to seek a szívbetegség egészségügyi hitmodellje attention if they suspected a disease.

Conclusions: It is important to assess psychological risk factors linked to cardiovascular diseases in cardiac rehabilitation departments and to initiate psychological interven- tions if indicated. Keywords: anxiety, depression, health-related control beliefs, ischemic heart disease, health behaviour DOI: Beérkezett: A kont- rollhely locus of control fogalma Julian B. Rotter, a A szívbetegség egészségügyi hitmodellje szív- és érrendszeri betegségek, ezen belül kiemelten szociális tanuláselmélet megalkotójának nevéhez fűző- az ischaemiás szívbetegség ISZBMagyarországon és dik.

Csak egészség legyen! – De hozzá milyen egészségügy?

Rotter szerint az emberek megkülönböztethetők a az Európai Unió EU legtöbb országában a kórházi el- tekintetben, hogy a viselkedésük és az azt követő esemé- látás és a halálozás vezető okai közé tartoznak. Jóllehet, nyek-következmények között milyen erősségű ok-oko- az es évek óta folyamatos csökkenés figyelhető zati kapcsolatot látnak [15].

Külső kontroll esetén a Az ISZB általi halálozás mérséklődésének hátterében a személyek úgy vélik, hogy az egészségük elsősorban a diagnosztikus a szívbetegség egészségügyi hitmodellje a terápiás eszközök korszerűsödése, a szerencsétől vagy más személyektől függ, míg a belső lakosság számára gyorsabb elérhetősége, valamint a ha- kontroll esetén úgy vélik, hogy ők maguk vannak döntő- gyományos rizikótényezők mértékének csökkenése áll- en hatással a saját egészségükre [16].

Szintén Wallston hat [3]. Szakirodalmi adatok szerint a hagyományos rizi- vezetésével ban született meg az első multidimen- kótényezők azonban nem magyarázzák teljes mértékben zionális, egészséggel kapcsolatos kontrollt mérő kérdőív, az ISZB létrejöttét.

Szívbetegség, Képzelj El Egy Világot, Anélkül,

A multidimen- ális tényezők magyarázzák [4]. Fontos azon- repelnek e rizikótényezők között [5]. A szív- és érrendszer kontrollhitét például: egyszerre több betegségben szen- tekintetében egészséges személyeknél nemcsak a major vedők kontrollhite nagyobb mértékben külső orientá­ depresszió, hanem már az enyhe depresszió is független ciójú [19, 20]. A vizsgálatok kimutatták továbbá a rizikótényezőnek bizonyul az ISZB kialakulása szem- kontrollhit kapcsolatát az egészséggel kapcsolatos atti- pontjából; szívbetegek között pedig 1,8—2,6-szeres rizi- tűdjeinkkel, érzelmeinkkel, megküzdési módjainkkal, kótényezőnek számítanak egy újabb szívesemény létre- észlelt énhatékonyságunkkal, viselkedési kontrollunkkal jöttében [6, 7].

Szerkesztő:Ambrus59/Gyógyszerészet és gyógyszerkészítés az ókori Egyiptomban

Ugyan a szorongás gyakran jár együtt [21, 22, 23, 24]. A belső kontrollt pozitív egészség-ma- depresszióval, de depressziós tünetek nélkül is előfordul- gatartásokkal, pozitív érzelmekkel, míg a társas külső és hat, és szintén független rizikótényezője az ISZB-nek és a véletlen külső kontrollt az egészségtelenebb viselkedés- a szíveredetű halálozásnak [8].

Mindkét negatív mentális állapot be [25, 26, 27]. Hipotézise- 14 tételes kérdőív a szorongás és a depresszió mérésére, ink szerint a belső kontroll terén magasabb pontszámot amelyet Zigmond és Snaith dolgozott ki ban [29]. A válaszadás 4 tartásmódok nagyobb valószínűségét feltételeztük.

Muszbek Katalin ve- zetésével onkológiai betegek mintáján végezték el a kér- dőív hazai validálását [30]. Módszer Kardiológiai a szívbetegség egészségügyi hitmodellje osztályon fekvő betegeknél Tiringer és munkatársai vizsgálták a teszt megbízhatósá- Minta gának és érvényességének különböző mutatóit. Ebben a A vizsgálati személyek a Csongrád Megyei Mellkasi Be- populációban, az általános használattól kissé eltérő mó- tegségek Szakkórháza Kardiológiai Rehabilitációs Osztá- don, a teszt 9 pontig a normális hangulati állapotot jelzi lyán fekvő betegek voltak, akik fennálló ischaemiás szív- nincs depresszió9 pont feletti érték pedig a depresszi- betegségük miatt kerültek az osztályra rehabilitációs ós hangulatot mutatja.

Hasonlóképpen, a szorongás ese- célból. Kórtörténetükben a közelmúltban szívműtét tében a teszt 8 pontig normális szorongásszintet jelez nem szerepelt. A vizsgálati személyek között daganatos nincs diagnosztikus mértékű szorongás8 pont felett vagy egyéb súlyos szomatikus betegségben, vagy súlyos viszont már szorongásos zavarra utal [31]. A teszt skálá- pszichiátriai zavarban pszichózis, demencia szenvedő inak megbízhatósági indexe magas a szorongás Chron- beteg nem volt. A vizsgálatban való részvétel önkéntes bach-alfa-értéke: 0,74; a depresszióé: 0, Ebben Egészség-magatartás vizsgálata az egészségkontrollhitet normális populációban mérő Hat kérdéssel elemeztük az egészség-magatartást.

Az összefüggések kifejezésére az ordinális regressziós modellben kapott Statisztikai elemzések becsült értékből estimate számolt esélyhányadosokat Elemzéseinket az SPSS A leíró statisztikai elemzések során átlagokat, szórásokat és százalékos arányokat számítottunk.

a szívbetegség egészségügyi hitmodellje fogyott a magas vérnyomásból

A leíró Eredmények elemzéseknél az egészségi állapot a szívbetegség egészségügyi hitmodellje az egészség-maga- tartások terén a változókat a könnyebb értelmezhetőség Szociodemográfiai, érdekében kategóriákba csoportosítottuk. Szubjektív egészségi év. Közel kétharmaduk él házastársi vagy élettársi kap- állapot vonatkozásában három csoportot képeztünk: csolatban. Az egészség-magatartásokat csoportot.

Varianciaanalízissel vizsgáltuk az egészségkontrollhit, valamint a szorongás és depresszió összefüggéseit a szo- 1.

a szívbetegség egészségügyi hitmodellje hogyan kell kezelni a magas vérnyomást videó

Kontrolltényezők voltak: Nő 50 43,1 életkor, nem, családi állapot, iskolázottság, betegségte- Életkor 57,65 8,22 her és szubjektív egészségi állapot. Függő változóként külön-külön modellben szerepelt az általunk vizsgált 6 egészség-ma- Egyedül él 43 37,1 gatartás: táplálkozás, betegségre gyanú esetén orvos fel- Iskolai végzettség keresése, fogak épségének védelme, dohányzás, alkohol- Alapfokú 20 17,7 fogyasztás, testmozgás.

Egészségkontroll helye A nagy betegségterhet megélők szignifikánsan alacso- nyabb értéket jeleztek a belső kontroll terén a kismérté- Belső 24,80 6,24 kű terhet megélőkhöz viszonyítva.

Szubjektív egészségi Társas külső 27,30 4,29 állapot vonatkozásában nem mutatkoztak szignifikáns Véletlen külső 16,46 6,73 eltérések az egészségkontrollhit egyik dimenziója terén Szorongás 7,21 4,38 sem 2.

A szorongás és depresszió átlagértéke- Depresszió 5,78 4,06 it vizsgálva a nők szignifikánsan jobban szoronganak, Betegségteher mint a férfiak 8,43 vs. A depressziót illetően ugyan szintén a nőknek volt magasabb átlagértékük, bár Kismértékű 23 19,8 ez az eltérés nem volt szignifikáns, csak erős tendenciát Közepes mértékű 56 48,3 mutatott 6,84 vs. Életkori kategóriák szerint és Nagymértékű 37 31,9 családi állapot vonatkozásában nem találtunk szignifi- Szubjektív egészségi állapot káns különbséget sem a depresszió, sem a szorongás Rossz 35 29,9 mértékében.

Pszichés tényezők szerepe az iszkémiás szívbetegségekben - PDF Free Download

Az alapfokú iskolai végzettségűek szignifi- kánsan jobban szoronganak és a depressziószintjük is Közepes 62 53,2 magasabb, mint a felsőfokú végzettségűeké. Hasonló eltéré- Inkább igen 58 50 seket találtunk az egészségi állapot önbecslése terén is.

a szívbetegség egészségügyi hitmodellje könyv hipertónia sz

Fogak védelme Inkább nem 56 48,6 Pszichológiai változók kapcsolata Inkább igen 60 51,4 az egészség-magatartással Dohányzás Igen 14 12,0 Az egészségkontroll skálái közül a belső kontrollt mérő gyenge pozitív együttjárást mutatott a rendszeres test- Nem 88,0 mozgással, valamint a társas külső kontroll skála szintén Alkoholfogyasztás gyenge pozitív kapcsolatot jelzett az orvosi segítségké- Inkább nem 26 22,4 a szívbetegség egészségügyi hitmodellje 3.

Az egészség-magatartás általunk Inkább igen 90 77,6 vizsgált további mutatói az egészséges táplálkozás, a fo- Testmozgás gak védelme, az alkoholfogyasztás, dohányzás és az egészségkontrollhit dimenziói között nem találtunk Inkább nem 52 45,2 szignifikáns kapcsolatot. A szorongás és a depresszió az Inkább igen 64 54,8 egészséges táplálkozással, valamint a a szívbetegség egészségügyi hitmodellje mu- tattak gyenge, fordított irányú együttjárást 3.

Ordinális logisztikus regressziós modellben elemeztük Pszichológiai változók az egészségkontroll dimenziói, valamint a szorongás és a depresszió összefüggéseit az általunk vizsgált egészség- Az egészségkontroll terén a legmagasabb átlagértéket a magatartásokkal, és ebben a modellben az életkor, a társas külső dimenziónál találtuk 27,30±4,29a legala- nem, a családi állapot, a betegségteher és az egészségi csonyabb értéket pedig a véletlen külső dimenziónál állapot önbecslése kontrolltényezőként szerepeltek.

A 16,46±6, A belső kontroll átlagértéke 24,80±6,24 belső kontroll skálán magasabb értéket elérők szignifi- volt 1. A férfiak belső kontrollja és társas kül- kánsan nagyobb eséllyel végeztek rendszeresen testmoz- ső kontrollja szignifikánsan magasabb volt a nőkéhez vi- gást.

A társas külső kontroll skálán magasabb értéket el- szonyítva. Életkori kategóriák tekintetében a 60 éves és érők — ugyancsak függetlenül a nemtől, életkortól, annál idősebb személyek mutattak szignifikánsan maga- családi állapottól és attól, hogy betegségüket mekkora sabb értéket a belső kontroll terén, egyéb kontrollhit di- teherként élik meg, valamint, hogy egészségüket jónak menziók terén nem mutatkoztak különbségek. Ami a negatív érzelmi állapotokat illeti, a szorongó be- Keresztmetszeti vizsgálatunkban elemeztük a kardioló- tegek nagyobb eséllyel táplálkoznak egészségtelenül és giai rehabilitációs osztályon fekvő betegek egészség-ma- kevésbé végeznek rendszeresen testmozgást.

Hasonlóan, gatartását, valamint azt, hogy az egészségkontroll di- a depressziós hangulatú személyek is nagyobb eséllyel menziói és a hangulati, érzelmi élet mutatói hogyan táplálkoznak egészségtelenül és kisebb eséllyel végeznek függenek össze a vizsgált egészség-magatartásokkal. A rendszeresen testmozgást 4. Elég nagy arányban, a be- [33]. A do- A deszki Mellkasi Betegségek Szakkórházában zajló hányzás nagyon alacsony aránya meglepő, azonban ez kardiológiai rehabilitációs program is olyan komplex, az sokaknál nem jelent tartós leszokást, hanem elsősorban a egészség-magatartások minden dimenzióját érintő prog- kórházi dohányzási tilalomnak való megfelelést, nem ram, ami tartalmaz például rendszeres gyógytorna-fog- csökkentve ennek jelentőségét, hiszen utólagos beszá- lalkozásokat, dietetikai tanácsadást, stresszcsökkentő-re- molókból ismeretes, hogy az itt elkezdett dohányzási laxációs gyakorlatokat, dohányzásleszoktató programot.

A szívbetegek többsége évente visszajár rehabilitációra Egészségkontroll terén a legmagasabb átlagértéket a és a betegek nagyobb arányban férfiakezért feltételez- társas külső dimenziónál találtuk, a legalacsonyabb érté- zük, hogy a rehabilitációs programokon való rendszeres ket pedig a véletlen külső dimenziónál.

Tehát a betegek részvétel áll az idősebb férfiak magasabb belső kontrollja közül kevesebben gondolják azt, vizet inni szív egészsége egészségük pusz- mögött. A társas külső skála értéke kontroll volt a legkevésbé jellemző rájuk [32].

Balog Piroska, PhD. Hoyer Mária,PhD. Simon Éva, PhD. Demetrovics Zsolt, DSc, egyetemi tanár Dr. Szuromi Bálint, PhD.

Ami a fokozatosan emelkedett 45 és 54 év között [24]. Igaz, a férfiak társas külső kontrollja is szig- találtuk, hogy a nők szignifikánsan jobban szoronganak, nifikánsan nagyobb volt a nőkhöz viszonyítva.

Életkori mint a férfiak. Nemi összehasonlításban általában nők kategóriák tekintetében vizsgálatunkban meglepően a körében gyakoribbak a depressziós és szorongásos be- 60 éves és annál idősebb személyek mutattak szignifikán- tegségek [35].

Klinikai mintán, MI-n átesett betegeket san magasabb értéket a belső kontroll terén. Egy, a fájda- vizsgálva, Moser és munkatársai hasonló nemi különb­ lom csökkentését célzó rehabilitációs programban részt ségeket találtak: a nők szorongásszintje szignifikánsan vevők körében zajlott vizsgálat eredményei szerint a fér- magasabb volt, mint a férfiaké [36]. Booth és munka- Prevenciós és Rehabilitációs Munkacsoportjának társai több ezer ISZB-s beteg követése során a rendsze- es állásfoglalása szerint a kardiológiai rehabilitáció fő res testmozgás hiányát, az egészségtelen étkezést és a komponensei közé tartozik a megfelelő kardioprotektív dohányzást találták fontos rizikótényezőnek a fennálló terápiák optimalizálása, az életmódbeli kockázati ténye- szívbetegség progressziója és a halálozás terén [39].

A pszichoszociális rizikótényezőkön belül ki- hátterében a fizikális inaktivitás bizonyult a legfontosabb emelt fontosságú a szorongás, a depresszió felismerése és közbenjáró tényezőnek [40].

Lazzarino és munkatársai megfelelő terápiájának elkezdése már a rehabilitációs Angliában és Thaiföldön végzett reprezentatív vizsgála- program során, mivel ezáltal növelhető a betegek terápi- tukban az egészségtelen magatartásmódok dohányzás, ás adherenciája, életminősége és csökkenthető az egész- alkoholfogyasztás, egészségtelen táplálkozás, rendszeres ségtelen magatartási módok mértéke is [46].

Az egész- len magatartási módok előfordulása. A depressziós és szorongásos tünetek felisme- A kontrollhely dimenziók és az egészség-magatartá- rése, kezelése, az inadekvát egészségkontrollhit felisme- sok összefüggései nem annyira egyértelműek, korábbi rése és a belső kontroll erősítése révén javítható a szívbe- vizsgálatok egy része nem vagy csak nagyon kismértékű tegek életminősége és megelőzhető lehet a betegség kapcsolatot mutatott ki a kontrollhely és az egészség- progressziója [36, 37, 46].

Egy újabb, a német fel- Kutatásunk kutyák egészsége szív gyenge pontja, a szívbetegség egészségügyi hitmodellje keresztmetszeti nőtt lakosságra reprezentatív vizsgálatban a véletlen kül- vizsgálat révén ok-okozati magas vérnyomás és cseresznye nem tudtunk kimu- ső skálán magas értékkel rendelkezők kevésbé végeztek tatni a depresszió, a szorongás, egészségkontrollhit és az spottevékenységet, ritkábban jártak fogorvosi ellenőr- egészség-magatartások között.

Patológia - twingoklub.hu

Azonban vizsgálati min- zésre és kevesebb információt kértek egy-egy terápiás tánk jól tükrözi a kardiológiai rehabilitációs osztályon beavatkozás előtt [44]. Egy átfogó tanulmányban Steptoe fekvő szívbetegek aktuális pszichés állapotát, egészség- és munkatársai 18 európai ország összesen több mint kontrollhitét és egészség-magatartását.

A kapott kereszt- egyetemi hallgatójánál vizsgálták az egészségkont- metszeti összefüggések mindenképpen felhívják a figyel- roll és az egészség-magatartások kapcsolatát.

Hipotézi- met a kardiológiai betegek pszichés követésének seiknek megfelelően a belső kontroll faktoron magasabb fontosságára, valamint a rehabilitáció jelentőségére. A véletlen külső skála Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támo- fordított összefüggést mutatott az egészséges magatar- gatásban nem részesült. A társas külső skálán magasabb K. Health Educ. A cikk végleges változatát valamennyi szerző scales: a condition-specific measure of locus of control. Personality Indiv.

Bálint Beatrixnak, hogy a vizsgálat lebonyo- cine and allergies. Life satisfaction, health locus of control and lítását segítette. Health Psychol. The main [24] Jacobs-Lawson, J. Public Health,20 2— Community [4] A szívbetegség egészségügyi hitmodellje, P. Health locus of control and well-being in older patients with in- [5] Rosengren, A. Health Med. Lancet,­ Form C in a non-Western culture.

Acta Psychiatr. Life Res. The application of hospital anxiety and incident coronary heart disease: a meta-analysis. A Kórházi Szorongás és Depresszió anxiety on the course of heart disease after acute myocardial in- Skála szűrőtesztként történő alkalmazása.

Psycho-23 6— Epilepsy Behav. Swiss Med. Wkly, w Heart Lung,Pain,42 3— Coronary Health Care, and regulatory focus in patients having coronary artery bypass3, — Care, tionally representative survey. World Psychiatry,14 1, 11 4— Cardio- and health behaviour: results from a nationally representative vasc.

A position pa- in Stroke Study. JAMA,20 B Psychol. Global Health, [48] Schneider, A. Pa- and leisure—time exercise.